Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Świadczę usługi prawne w zakresie wszelkiego rodzaju spraw o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Posiadam także praktykę w zakresie roszczeń odszkodowawczych dochodzonych tytułem niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, a także roszczeń pracowników chcących wystąpić z powództwem przeciwko pracodawcy. Prowadzę sprawy odszkodowawcze na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc w dochodzeniu odszkodowań w następujących sprawach:

  • odszkodowania komunikacyjne;
  • zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych;
  • odszkodowania za niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy;
  • odszkodowania z tytułu posadowienia na nieruchomości urządzeń przesyłowych (gazociąg, linia energetyczna);
  • odszkodowania z tytułu zdarzeń powodujących uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.